هوم! مدت هاس که به اين زودی به صورت خود به خودی بيدار نشده بودم ، امروز نه صبح از رختخواب اومدم بيرون ، فک می کنم يه کم عجيبه!

احساس گلودرد عجيبی می کنم ، احتمالا به خاطر خوردن هلوی نشسته باشه! ولی مشکل اينجاس که من چند سالی می شه لب به هلوی هيچ کس نزدم!

سرم هنوز هم يه جوری ضربان داره ، البته از ديشب بهتره ولی هنوز هم يه جور مشکوکيه ، فک کنم بايد بزارمش توی آب نمک ولرم!

 

/ 0 نظر / 9 بازدید