امروز بيست و يکمين روز از سياهترين ماه ميلاديه! سال ۱۹۸۸ از ۱۴ تا ۲۱ آوريل ، دولت عراق - يکی از کثيف ترين و جنايتکارترين حکومت هايی که دنيا به خودش ديده - صد و هشتاد و دو هزار نفر از مردم کرد رو می کشه.

می تونين تصور کنين که کشتن ۱۸۲ هزار نفر آدم توی يک هفته يعنی چی؟  با اينکه شونزده سال از اين ماجرا که دولت عراق نام «انفال» رو بهش داد می گذره ، هنوز هم همه ی گورهای دسته جمعی باز نشدن. هنوز هم هيچ کس ، هيچ دولت و حکومتی حاضر نيست حرفی از اين کشتار بزنه ، دولت کردستان مجموعه ای از عکس های کسانی که در اون روزهای انفال مفقود شدن رو جمع کرده و به صورت آلبوم های بزرگی درآورده ، عکس ۱۸۲ هزار زن و مرد و پيرمرد و پيرزن و بچه ی شير خواره. کسانی که تنها جرمشون «کرد» بودنشون بود!

/ 1 نظر / 11 بازدید
khodam

...خيلی خيلی ببخشيد! ولی کيرم دهن اون صدام عوضی!!!