چه لختی دلچسبيه اين نخوابيدن و صبح زود چند بار جمع شدن و بعد آروم سرکار اومدن و چای خوردن و به بوسه های چند ساعت پيش فکر کردن. انگار که هيچ ماده ی لزج سبزرنگی وجود نداره و چشمات روی هم ميافته و اين حروف رو آروم تايپ می کنی انگار که روی تخت پر قو لم داده باشی ، انگار نه انگار که

/ 1 نظر / 17 بازدید
paan

اوه! چند روزه که داری می نويسی....