حرفی برای گفتن ، حرفی برای شنيدن ،

چيزی برای نشون دادن يا ديدن ،

کلمه ها چقدر جالبن وقتی که

با فشار انگشتات می سازيشون و

تق و کليک و خش و ووور تنها آثار قابل بحث همه ی انديشتن!

/ 0 نظر / 15 بازدید