وزغی که آلتش موی زيادی ندارد ، پيوسته در کار يکسان نگه داشتن التذاذ بی معنی و هر روزه ی مردم خيس شده از هر قطره ی نيمه کروی شکل و نوک تيز باران پاييزی ، آواز می خواند.

مردم سخت کوش شهری که وزغ هايش آلتشان موی زيادی ندارد ، قدم می زنند بی که قدم بزنند و راه می روند بی که راهی بروند. می می رند بی که بمی رند و زنده گی می کنند بی که بزيند؛ و صدای يکنواخت آواز بی معنی وزغ هايی که آلتشان موی زيادی ندارد چون رودی بی انتها جاريست ، به عبث.

در اين ميانه ، راسوان ، بی که بدانند يا حتی بخواهند ، از خواراندن موهای نرم و پر اعوجاج شکم خويش ، موسيقيی می سرايند که خش و خش بی معنی آن بر هر رهگذری معناييست ، معنايی بکر ، معنايی پوچ از بکارت هميشگی و نابارور و هميشه خيس دخترکان رد شده از دامنه ی مفيد برد صدای خش و خش!

 

/ 3 نظر / 14 بازدید
ماييلا

ممكنه هم كه خش خش بي معني همون چيزايي كه گفته شد واقعن براي بعضي از رهگذران بي معني باشه!

Hamid

بنويس بنويس بنويس بنويس بنويس بنويس بنويس بنويس بنويس بنويس بنويس بنويس بنويس بنويس بنويس بنويس بنويس بنويس بنويس بنويس بنويس بنويس بنويس بنويس بنويس بنويس بنويس بنويس بنويس بنويس بنويس بنويس بنويس بنويس بنويس

chagho

وزغ ... الت بی مو ...اواز عبث .... اما من کسی رو می شناسم که هم الت تناسلی وزغش کلی مو داره ، هيچ اوازی از وزغش هم بی معنی نيست .